fina-sherosokhan-animat.gif

Shame Sukhan in honour of Tasnm Abdi Sep 2015
tasnim-abedi-shamesukhan-sep2015.jpg

shame-sukhan-ashfaqhussain.jpg
Ashfaq Hussain
shame-sukhan-anisfarooqi.jpg
Anis Farooqi
shame-sukhan-anis-tasnimabidi.jpg
Anis Farooqi with Tasnim Abidi
shame-sukhan-anis-manzarayubi.jpg
shame-sukhan-afzal-navid.jpg
Afzal Navid
shame-sukhan-afzal-darakhshansiddiqi.jpg
Darakhshan Siddiqui
shame-sukhan-3.jpg
shame-sukhan-2.jpg
shame-sukhan-1.jpg
shame-sukhan-threeguest.jpg
shame-sukhan-tasnimgolo.jpg
shame-sukhan-khawatin.jpg
shame-sukhan-irfansattar-aslamgora.jpg
Irfan Sattar with Aslamgora and others
shame-sukhan-audience2.jpg
shame-sukhan-audience1.jpg
shame-sukhan-anisfarooqi-rida.jpg
Anis Farooqui Rida Fatima and
shame-sukhan-group2.jpg
shame-sukhan-group.jpg
 
 

homepage.jpg