fina-sherosokhan-animat.gif

Bazme-Ghazal-International Tarahi Mushaira Sep 2015
tarahi-international-mushaira-sep2015.jpg
tarahi-international-mushaira-sep2015-2.jpg
tarahi-international-mushaira-sep2015-3.jpg
tarahi-international-mushaira-sep2015-4.jpg

بشکریہ بزمِ قلم اور کامران غنی

homepage.jpg